ข้อมูลทางการเงิน
FINANCIAL INFORMATION

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งวดงบการเงิน งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
งบปี 65
31/12/2565
งบปี 66
31/12/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,316.99 691.22 1,599.43 12,154.93 12,014.65
หนี้สินรวม 533.17 105.20 142.20 182.11 244.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น 813.98 586.02 1,457.23 11,972.83 11,770.55
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,224.25 4,284.87 7,180.86 20,963.71 25,251.84
รายได้รวม 209.58 41.25 126.03 -30.10 -98.43
กำไรสุทธิ -237.87 -344.09 -135.00 -161.74 -491.52
กำไรต่อหุ้น(บาท) -0.19 -0.76 -0.12 -0.061 -0.109
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) -14.72 -36.47 -11.79 -3.02 -3.37
ROE(%) -27.17 -54.58 -13.21 -2.41 -4.14
อัตรากำไรสุทธิ(%) -127.89 -833.24 -107.11 -56.33 -68.83

งบการเงิน

 • งบการเงินปี 2567
  งบการเงินไตรมาส 1/2567

 • งบการเงินปี 2566
  งบการเงินไตรมาส 1/2566

  งบการเงินไตรมาส 2/2566

  งบการเงินไตรมาส 3/2566

  งบการเงินปี 2566

 • งบการเงินปี 2565
  งบการเงินไตรมาส 1/2565

  งบการเงินไตรมาส 2/2565

  งบการเงินไตรมาส 3/2565

  งบการเงินปี 2565

 • งบการเงินปี 2564
  งบการเงินประจำปี 2564

  งบการเงินไตรมาส 3/2564

  งบการเงินไตรมาส 2/2564

  งบการเงินไตรมาส 1/2564

 • งบการเงินปี 2563
  งบการเงินประจำปี 2563

  งบการเงินไตรมาส 3/2563

  งบการเงินไตรมาส 2/2563

  งบการเงินไตรมาส 1/2563

 • งบการเงินปี 2562
  งบการเงินประจำปี 2562

  งบการเงินไตรมาส 3/2562

  งบการเงินไตรมาส 2/2562

  งบการเงินไตรมาส 1/2562

 • งบการเงินปี 2561
  งบการเงินประจำปี 2561

  งบการเงินไตรมาส 3/2561

  งบการเงินไตรมาส 2/2561

  งบการเงินไตรมาส 1/2561

 • งบการเงินปี 2560
  งบการเงินประจำปี 2560

  งบการเงินไตรมาส 3/2560

  งบการเงินไตรมาส 2/2560

  งบการเงินไตรมาส 1/2560

 • งบการเงินปี 2559
  งบการเงินประจำปี 2559

  งบการเงินไตรมาส 3/2559

  งบการเงินไตรมาส 2/2559

  งบการเงินไตรมาส 1/2559

 • งบการเงินปี 2558
  งบการเงินประจำปี 2558

  งบการเงินไตรมาส 3/2558

  งบการเงินไตรมาส 2/2558

  งบการเงินไตรมาส 1/2558ข้อมูลผู้ถือหุ้น
SHAREHOLDER INFORMATION
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท ฺBeyond Securities Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ BYD
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11, 12 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2820-0100
โทรสาร 0-2820-0208
เว็บไซต์ www.beyondsecurities.co.th
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107536001575
วันที่จดทะเบียน 15/12/2536
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 27,511,712,220.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 21,131,203,235.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ 5.00 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี 1 January 2023 - 31 December 2023
ผู้สอบบัญชีอนุญาต

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

โครงสร้างผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

ลำดับ ชื่อ สัญชาติ จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของทั้งหมด
1. บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด ไทย 990,800,000 23.44%
2. นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ ไทย 401,179,604 9.49%
3. นางสาวโฟน สุ่นสวัสดิ์ ไทย 375,271,671 8.88%
4. นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ไทย 247,031,455 5.85%
5. นางสาววรมาศ ศรีวัฒนประภา ไทย 150,366,000 3.56%
6. นายธีรพล นพรัมภา ไทย 133,333,332 3.16%
7. นางสาวพลอยส่องแสง นพรัมภา ไทย 95,333,332 2.26%
8. นางสาวจารุนันท์ อัศวดำรงชัย ไทย 95,200,000 2.25%
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ไทย 91,775,182 2.17%
10. นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ไทย 70,770,000 1.68%
รายงานประจำปี
Annual report

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้หุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 (SET 56-1)

ปี 2558 - 2566
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 ดาวน์โหลด

Structured Data Report

ข่าวสารผู้ถือหุ้น
Shareholder News
04 มิถุนายน
Public Presentation for three-months periods

Public Presentation for three-months periods

อ่านต่อ
28 พฤษภาคม
กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) กรณีบริษัทขึ้นเครื่องหมาย "C" (Caution)

อ่านต่อ
27 พฤษภาคม
แจ้งสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

อ่านต่อ
29 เมษายน
แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยกเลิกสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปลี่ยนรูปแบบการประชุม เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

อ่านต่อ
22 มีนาคม
Public Presentation for Year2020

Public Presentation for Year2020

อ่านต่อ
15 มีนาคม
กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) กรณีบริษัทขึ้นเครื่องหมาย C งวดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้