เปิดบัญชีกับเรา
OPEN ACCOUNT

ท่านสามารถขอเปิดบัญชีซื้อขายประเภทต่างๆ โดยการดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการเปิดบัญชี กรอกข้อมูลพร้อมลงนามให้ครบถ้วนแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายัง "ฝ่ายการตลาด 9"

เปิดบัญชีกับเรา
OPEN ACCOUNT

ท่านสามารถขอเปิดบัญชีซื้อขายประเภทต่างๆ โดยการดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการเปิดบัญชี กรอกข้อมูลพร้อมลงนามให้ครบถ้วนแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายัง "ฝ่ายการตลาด 9"เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ประเภทบุคคล

หมายเหตุ : โปรดรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า


ประเภทนิติบุคคล

หมายเหตุ :
1. ค่าอากรแสตมป์ ประเภทบัญชีเงินสด จำนวน 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ เพิ่มอากรแสตมป์ 30 บาท/ราย)
2. โปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า
ท่านจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำบัญชี เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก
ท่านสามารถขอ รหัสส่วนตัว และ รหัสผ่าน เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจาก Liberty
ท่านจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำบัญชี เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก
ท่านสามารถขอ รหัสส่วนตัว และ รหัสผ่าน เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจาก Liberty

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
EQUITIES

BYD ให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนผ่านช่องทางการซื้อขาย 2 ช่องทางคือ ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด และผ่านระบบ Internet (e-Trading) โดยทั้งสองช่องทางนั้นตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนดังนี้

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

มีเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำการลงทุน คอยติดตามการเคลื่อนไหวของสภาวะตลาด และหลักทรัพย์รายตัวที่นักลงทุนให้ความสนใจหรือได้ลงทุนไปแล้ว

สามารถส่งคำสั่งผ่านทางโทรศัพท์ หรือส่งคำสั่งผ่านห้องค้าที่ทางบริษัทฯจัดไว้สำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ นอกจากได้รับข้อมูลคำแนะนำการลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ท่านยังสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุนของท่าน รวมถึงบทวิเคราะห์ได้ทางเว็บไซต์ www.beyondsecurities.co.th

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ e-Trading

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุน สภาวะตลาดและหลักทรัพย์รายตัวได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านช่องทาง Internet ทำให้การตัดสินใจในการลงทุนเป็นเรื่องง่าย สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง ทำให้ไม่พลาดโอกาสดีๆ ในการซื้อหรือขาย มั่นใจในความปลอดภัยด้วยการกำหนดให้เข้าถึงระบบด้วย Password และ Pin Code ในการส่งคำสั่งซื้อขาย

ค่าคอมมิชชั่นถูกกว่าการซื้อขายฯ ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
  • เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าใหม่
  • สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ e-Trading

อัตราค่าธรรมเนียมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เบื้องต้น

มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (หน่วย : บาท) อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านผู้แนะนำการลงทุน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บัญชี Cash ATS บัญชี Cash Balance/
บัญชี Credit Balance
X <= 5 ล้าน
Brokerage Fee 0.2500 0.2000 0.1500
Trading Fee 0.0050% 0.0050% 0.0050%
Clearing Fee 0.0010% 0.0010% 0.0010%
Regulatory Fee 0.0010% 0.0010% 0.0010%
รวม 0.2570% 0.2070% 0.1570%
5 ล้าน < X <=10 ล้าน
Brokerage Fee 0.2200% 0.1800% 0.1300%
Trading Fee 0.0050% 0.0050% 0.0050%
Clearing Fee 0.0010% 0.0010% 0.0010%
Regulatory Fee 0.0010% 0.0010% 0.0010%
รวม 0.2270% 0.1870% 0.1370%
10 ล้าน < X <=20 ล้าน
Brokerage Fee 0.1800% 0.1500% 0.1100%
Trading Fee 0.0050% 0.0050% 0.0050%
Clearing Fee 0.0010% 0.0010% 0.0010%
Regulatory Fee 0.0010% 0.0010% 0.0010%
รวม 0.1870% 0.1570% 0.1170%
X > 20 ล้าน
Brokerage Fee 0.1800% 0.1500% 0.1100%
Trading Fee 0.0050% 0.0050% 0.0050%
Clearing Fee 0.0010% 0.0010% 0.0010%
Regulatory Fee 0.0010% 0.0010% 0.0010%
รวม 0.1570% 0.1270% 0.1070%

เปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์
DERIVATIVES

การเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

มีเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำการลงทุน และทำรายการซื้อขายให้แก่ลูกค้า

การเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบ E-TRADING

ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยโปรแกรม Settrade Streaming หรือ iFIS

  • การเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์สำหรับลูกค้าใหม่
  • สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับทางบริษัทแล้ว

การนำฝากเงินเข้าบัญชี
FUNDING MY ACCOUNT

ดาวน์โหลด
DOWNLOAD

ไฟล์ดาวน์โหลด
อัตราค่านายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ดาวน์โหลด
โปรแกรม eFin Trade Plus ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับใช้งาน eFin Trade ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (การให้ความยินยอม ฝาก-ถอน หลักประกันของลูกค้า) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชี (เอกสารชุดเปิดบัญชี ประเภทบุคคลธรรมดา) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (เอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ประเภทบุคคลธรรมดา) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (แบบประเมิน Suitability Test สำหรับการเปิดบัญชีฯ ประเภทบุคคลธรรมดา) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (หนังสือมอบอำนาจ สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (หนังสือมอบอำนาจ สำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (การ์ดตัวอย่างลายมือชื่อ (ผู้รับมอบอำนาจ)) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (บันทึกข้อตกลงการทำธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงิน (หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก (ATS)) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงิน (แบบคำขอฝาก–ถอนหลักประกัน/โอนค่าขายเป็นหลักประกัน) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงิน (แบบคำขอถอน/โอนหลักทรัพย์) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงิน (แบบคำขอหนังสือยืนยันหุ้น/เงินฝากหลักประกันคงเหลือ) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
แบบคำขอเกี่ยวกับเช็คเงินปันผล (แบบคำขอแก้ไข/ออกเช็คหรือดร๊าฟเงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน) ดาวน์โหลด
แบบคำขอเกี่ยวกับเช็คเงินปันผล (หนังสือแจ้งเรื่องนำเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร) ดาวน์โหลด
แบบคำขอเกี่ยวกับเช็คเงินปันผล (แบบคำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ (แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ (แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ (แบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ (แบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ (แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ดาวน์โหลดคู่มือ
คู่มือการสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ของธนาคารไทยพาณิชย์
คู่มือการสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ของธนาคารทหารไทยธนชาต
คู่มือการสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ของธนาคารกสิกรไทย
คู่มือการสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ของธนาคารกรุงศรี
คู่มือการสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ของธนาคารกรุงไทย
คู่มือการสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ของธนาคารกรุงเทพ
คู่มือโปรแกรม Steaming 2Factors Authentication
คู่มือใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล E-Form
iFIS Equity Internet version Standard (TH)
iFIS Equity Internet version Standard (EN)
iFIS Equity Internet version VAX
คู่มือการลงโปรแกรม iFIS Internet
คู่มือการทำธุรกรรม E-Payment
คู่มือการใช้โปรแกรม efinTrade Plus
คู่มือการใช้โปรแกรม Aspen for browser
คู่มือการใช้โปรแกรม Aspen for Mobile
คู่มือใบคำขอถอนเงิน E-form
คู่มือการใช้งานใบแจ้งฝากเงิน E-form
คู่มือการใช้งานใบโอนหุ้น E-form
Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้