กองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด(มหาชน) และบุคคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านรวมถึงการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการลงทุนให้แก่นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน
  •  อำนวยความสะดวกในการซื้อขายกองทุน
กองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวมคือ เครื่องมือในการลงทุน (Investment Vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น

  • มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน
  • ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน
  • ไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน

กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีทีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้

บลจ. ที่เราเป็นตัวแทน

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (ABERDEEN)
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (ASSETFUND)
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (DAOL INVESTMENT)
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (EASTSPRING)
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KASSET)
6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (KKPAM)
7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (KSAM)
8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (KTAM)
9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (KWIAM)
10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LHFUND)
11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (MFC)
12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (ONEAM)
13. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (PAMC)
14. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (PRINCIPAL)
15. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)
16. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (UOBAM)
17. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (XSpringAM)

ไฟล์ดาวน์โหลด
LHFUND ประกาศการจ่ายเงินปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ สำหรับ งวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 ก.พ. 67 – 31 มี.ค. 67 ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายผลตอบแทนโดยการรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R ครั้งที่ 3/2567 ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBLEQ, SCBLEQ-SSF, SCBLEQ(SSFE), SCBDJI(SSF), SCBDJI(SSFE), SCBNK225D และ SCBGPROP ดาวน์โหลด
ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ ขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และประกาศเลิกโครงการ กองทุนเปิด ดาโอ ฟิกซ์ อินคัม (DAOL-INCOME) ดาวน์โหลด
ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) : M-PROPERTY ดาวน์โหลด
ประกาศอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุน UGIS-A ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน KFTSTAR-D, KFGDIV-D, KF-JPSCAPD และ KF-SMCAPD ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายผลตอบแทนโดยการรับซื้อคืนอัตโนมัติ กองทุน ASP-FFPLUSR ดาวน์โหลด
แจ้งยุติการรับคำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน LHBLOCKCHAIN ดาวน์โหลด
ประกาศการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและจ่ายเงินปันผลกองทุน PRINCIPAL iDAILY, PRINCIPAL iFIXED, PRINCIPAL iPROP, PRINCIPAL iBALANCED, PRINCIPAL GSCEQ และ PRINCIPAL APEQ ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน KT-INDIA-D และ KT-JAPANSM-D ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBINDIA, SCBSMART3, SCBSMART4 และ SCBGHC ดาวน์โหลด
ประกาศแจ้งปรับลดค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือการสับเปลี่ยนเข้ากองทุน UGIS-A และกองทุน UGIS-N ดาวน์โหลด
ประกาศแจ้งปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด UESG-D และ UESG-SSF-D ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน KFGBRAND-D, KFGBRAN-ID, KFHEALTH-D, KFHHCARE-D, KF-HJAPAND และ KFLTFA50-D ดาวน์โหลด
Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้