กองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด(มหาชน) และบุคคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านรวมถึงการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการลงทุนให้แก่นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน
  •  อำนวยความสะดวกในการซื้อขายกองทุน
กองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวมคือ เครื่องมือในการลงทุน (Investment Vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น

  • มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน
  • ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน
  • ไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน

กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีทีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้

บลจ. ที่เราเป็นตัวแทน

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (ABERDEEN)
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (ASSETFUND)
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (DAOL INVESTMENT)
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (EASTSPRING)
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KASSET)
6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (KKPAM)
7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (KSAM)
8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (KTAM)
9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (KWIAM)
10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LHFUND)
11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (MFC)
12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (ONEAM)
13. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (PAMC)
14. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (PRINCIPAL)
15. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)
16. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (UOBAM)
17. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (XSpringAM)

ไฟล์ดาวน์โหลด
ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุน ONE-UGG-RA จากกองทุน ONE-DISC-RA ดาวน์โหลด
ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน M-PROPERTY ดาวน์โหลด
แจ้งอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 6/2567 ของกองทุน UGIS-A ดาวน์โหลด
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนและจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO ดาวน์โหลด
ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนและจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO 25 หุ้นระยะยาวปันผล (ES-JB25LTFD) ดาวน์โหลด
ASP-FFPLUSR แจ้งการจ่ายผลตอบแทนโดยการรับซื้อคืนอัตโนมัติ ครั้งที่ 6/2567 ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายผลตอบแทนโดยการรับซื้อคืนอัตโนมัติ ครั้งที่ 6/2567 กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน MGLTF, MGMF, MIFLTF, MIFMF, MIFSSF, SCIF, SCIF2, IREITG, IREITPVD, M-FLEX, MPII-D, MPII-ID ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBS&P500, SCBS&P500-SSF, SCBS&P500(SSFE), SCBEMEQ และ SCBBLN ดาวน์โหลด
ประกาศการจ่ายเงินปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ LHFUND ดาวน์โหลด
ประกาศการจ่ายปันผลกองทุน KF-HCHINAD, KFHEALTH-D และ KF-HJAPAND ดาวน์โหลด
ประกาศการจ่ายเงินปันผลกองทุน BKKCP, TIF1, ONE-EC14-RD, ONE-ACT-RD ดาวน์โหลด
ONEAM ประกาศการจ่ายเงินปันผลและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งหมด 4 กองทุน ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผล Big Cap-D LTF, 70/30-D LTF, Value-D LTF ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผล K-GA-A(D), K-GLOBE, K-USXNDQ-A(D) ดาวน์โหลด
ASP-FFPLUSR : แจ้งการจ่ายผลตอบแทนโดยการรับซื้อคืนอัตโนมัติ ครั้งที่ 5/2567 ดาวน์โหลด
LHFUND : แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการ และแจ้งเลิกกองทุนเปิด แอล เอช คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1Y7M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHCOM1Y7MAI) ดาวน์โหลด
ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุน KKP PROP ครั้งที่ 2/2567 ดาวน์โหลด
ประกาศการจ่ายเงินปันผล M-S50-G , M-S50-SSF , MGFGD , MGFSSF ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายผลตอบแทนโดยการรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R ครั้งที่ 5/2567 ดาวน์โหลด
Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้