กองทุนส่วนบุคคล
(PRIVATE FUND)

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) คือ การจัดการเงินทุน ของบุคคลที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ โดยการจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ผู้ลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้อจำกัด โดยจะได้รับคำแนะนำจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการลงทุน กองทุนส่วนบุคคล สามารถลงทุนได้หลากหลายประเภทสินทรัพย์ ลงทุนได้ทั้งในและนอกประเทศ โดยกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ต่าง ๆ ก็จะเป็นชื่อของผู้ลงทุน ยังได้สิทธิประโยชน์จากกลงทุนครบถ้วน เช่น เงินปันผล การเพิ่มทุน หรือได้รับแจกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ เป็นต้น กองทุนส่วนบุคคล จะแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. มาเป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน รวมถึงคอยติดตามสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนนั้น ๆ

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้