ดาวน์โหลด
DOWNLOAD

ไฟล์ดาวน์โหลด
อัตราค่านายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ดาวน์โหลด
โปรแกรม eFin Trade Plus ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับใช้งาน eFin Trade ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (การให้ความยินยอม ฝาก-ถอน หลักประกันของลูกค้า) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชี (เอกสารชุดเปิดบัญชี ประเภทบุคคลธรรมดา) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (เอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ประเภทบุคคลธรรมดา) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (แบบประเมิน Suitability Test สำหรับการเปิดบัญชีฯ ประเภทบุคคลธรรมดา) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (หนังสือมอบอำนาจ สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (หนังสือมอบอำนาจ สำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (การ์ดตัวอย่างลายมือชื่อ (ผู้รับมอบอำนาจ)) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (บันทึกข้อตกลงการทำธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงิน (หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก (ATS)) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงิน (แบบคำขอฝาก–ถอนหลักประกัน/โอนค่าขายเป็นหลักประกัน) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงิน (แบบคำขอถอน/โอนหลักทรัพย์) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงิน (แบบคำขอหนังสือยืนยันหุ้น/เงินฝากหลักประกันคงเหลือ) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
แบบคำขอเกี่ยวกับเช็คเงินปันผล (แบบคำขอแก้ไข/ออกเช็คหรือดร๊าฟเงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน) ดาวน์โหลด
แบบคำขอเกี่ยวกับเช็คเงินปันผล (หนังสือแจ้งเรื่องนำเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร) ดาวน์โหลด
แบบคำขอเกี่ยวกับเช็คเงินปันผล (แบบคำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ (แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ (แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ (แบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ (แบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ (แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ดาวน์โหลดคู่มือ
คู่มือการสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ของธนาคารไทยพาณิชย์
คู่มือการสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ของธนาคารทหารไทยธนชาต
คู่มือการสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ของธนาคารกสิกรไทย
คู่มือการสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ของธนาคารกรุงศรี
คู่มือการสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ของธนาคารกรุงไทย
คู่มือการสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ของธนาคารกรุงเทพ
คู่มือโปรแกรม Steaming 2Factors Authentication
คู่มือใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล E-Form
iFIS Equity Internet version Standard (TH)
iFIS Equity Internet version Standard (EN)
iFIS Equity Internet version VAX
คู่มือการลงโปรแกรม iFIS Internet
คู่มือการทำธุรกรรม E-Payment
คู่มือการใช้โปรแกรม efinTrade Plus
คู่มือการใช้โปรแกรม Aspen for browser
คู่มือการใช้โปรแกรม Aspen for Mobile
คู่มือใบคำขอถอนเงิน E-form
คู่มือการใช้งานใบแจ้งฝากเงิน E-form
คู่มือการใช้งานใบโอนหุ้น E-form
Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้