ดาวน์โหลด
DOWNLOAD

ไฟล์ดาวน์โหลด อัตราหลักประกัน TFEX
อัตราหลักประกัน Block Trade Single Stock Futures ดาวน์โหลด
Disclaimer + Risk Warning ดาวน์โหลด
อัตราหลักประกันการซื้อขายอนุพันธ์ ดาวน์โหลด
อัตราค่านายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์มเอกสารรับทราบข้อจำกัดและความเสี่ยงของการใช้งาน MT5 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (การให้ความยินยอม ฝาก-ถอน หลักประกันของลูกค้า) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชี (เอกสารชุดเปิดบัญชี ประเภทบุคคลธรรมดา) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (เอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ประเภทบุคคลธรรมดา) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (แบบประเมิน Suitability Test สำหรับการเปิดบัญชีฯ ประเภทบุคคลธรรมดา) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (หนังสือมอบอำนาจ สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (หนังสือมอบอำนาจ สำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (การ์ดตัวอย่างลายมือชื่อ (ผู้รับมอบอำนาจ)) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (บันทึกข้อตกลงการทำธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงิน (หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก (ATS)) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงิน (แบบคำขอฝาก–ถอนหลักประกัน/โอนค่าขายเป็นหลักประกัน) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการถอนหลักทรัพย์/โอนหลักทรัพย์ (แบบคำขอถอน/โอนหลักทรัพย์) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงิน (แบบคำขอหนังสือยืนยันหุ้น/เงินฝากหลักประกันคงเหลือ) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
แบบคำขอเกี่ยวกับเช็คเงินปันผล (แบบคำขอแก้ไข/ออกเช็คหรือดร๊าฟเงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน) ดาวน์โหลด
แบบคำขอเกี่ยวกับเช็คเงินปันผล (หนังสือแจ้งเรื่องนำเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร) ดาวน์โหลด
แบบคำขอเกี่ยวกับเช็คเงินปันผล (แบบคำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ (แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ (แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ (แบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ (แบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ (แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ดาวน์โหลดคู่มือสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ดาวน์โหลดคู่มือ
คู่มือ Open TFEX Account Online
คู่มือ การฝากเงินผ่านวิธีสเเกน QR Code
คู่มือ การทำเเบบทบทวน E-KYC เเละเเบบประเมิน Suitability Test
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับลูกค้าใหม่
คู่มือ การใช้งานระบบ LiVE Exchange
คู่มือ E-IPO
คู่มือ E-Exercise
คู่มือ E-RO
คู่มือ E-payment Equity
คู่มือ การซื้อขาย DRx
คู่มือ ฝาก/ถอนเงิน โปรแกรม MT-5
คู่มือ E-Open
คู่มือ NDID
คู่มือ E-payment TFEX
คู่มือ โปรแกรม Steaming 2Factors Authentication
คู่มือ ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล E-Form
iFIS Equity Internet version Standard (TH)
iFIS Equity Internet version Standard (EN)
คู่มือ การลงโปรแกรม iFIS Internet
คู่มือ การใช้โปรแกรม Aspen for browser
คู่มือ การใช้โปรแกรม Aspen for Mobile
คู่มือ ใบคำขอถอนเงิน E-form
คู่มือ การใช้งานใบแจ้งฝากเงิน E-form
คู่มือ การใช้งานใบโอนหุ้น E-form
Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้