กฎบัตรกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
Charter Of The Committee

เอกสาร
นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ดาวน์โหลด
นโยบายด้านภาษี ดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ดาวน์โหลด
นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ดาวน์โหลด
นโยบายบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร ดาวน์โหลด
นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ดาวน์โหลด
นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัท ดาวน์โหลด
นโยบายกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณธุรกิจ ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและการพัฒนาการอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ดาวน์โหลด
Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้