บริการวาณิชธนกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด(มหาชน) และทีมงานมืออาชีพ ทางด้านวาณิชธนกิจ พร้อมให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการทั้งหลาย อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจรับคำแนะนำและใช้บริการ กรุณาติดต่อ คุณสิทธิพัฒน์ ศิลป์ฟ้าพานิช โทร 02-8200392

การออกแบบและเสนอขายหลักทรัพย์
01.

การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ต่อนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement), เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)] และการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering)

02.

การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)

การควบรวมกิจการ
01.

การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าครอบงำกิจการ (Takeover) และการควบควมกิจการ (Mergers)

02.

การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)

03.

การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการคัดเลือกพันธมิตรสำหรับการร่วมทุนที่เหมาะสม (Joint Venture) ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในการจัดโครงสร้าง การเจรจาต่อรอง และการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

04.

การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ากิจการ เพื่อการลงทุนที่เหมาะสม

การปรับโครงสร้างหนี้

การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ต่อนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
(Private Placement), เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)] และการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering)

ปรึกษาทางการเงินทั่วไป
01.

การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) และการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท

02.

การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)

03.

การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่าของ กิจการ (Share Valuation)

04.

การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินรจัดหาแหล่งเงินกู้ของกิจการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

การให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อการเข้าทำรายการของบริษัทประเภทต่างๆ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยง การให้ความเห็นต่อคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (Tender Offer) การให้ความเห็นในการขอยกเว้นไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Whitewash) เป็นต้น

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้