ประวัติบริษัท
History

 1. บริษัท ซิลโก้ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งโดยเริ่มแรกได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบ กิจการ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 2. กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้ขายกิจการทั้งหมดให้กับกลุ่ม "ว่องกุศลกิจ" และ "เจนวัฒนวิทย์" พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด
 3. บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 38
 4. ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
 5. เข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หมายเลข 49
 6. บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2544
 7. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 8. กลุ่ม "ว่องกุศลกิจ" ได้ทำการขายหุ้นรวมจำนวน 42,923,520 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 25.43 ของทุนชำระแล้ว ของบริษัทให้กับ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย การซื้อหุ้นดังกล่าว ของบริษัทฯ ส่งผลให้มีการจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เพื่อเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และหลังจาก ทำคำเสนอซื้อแล้ว ทำให้ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 78.53
 9. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
 10. บล. ยูโอบีเคย์เฮียน จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นจาก บริษัท เอพีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด
 11. - กลุ่มนายประพล มิลินทจินดา ได้ทำการซื้อหุ้นทั้งหมดจาก บล.ยูโอบีเคย์เฮียน จำกัด (มหาชน)
  - บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อเป็น บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)
  - รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับ
  อัพเดท 17 พฤษภาคม 2556
 12. บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อเป็น บล.บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น "BYD"
 13. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้หุ้น BYD เข้า SET 100 ในรอบเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2566
Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้