คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTOR

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.เปรมวดี ฟองศิริ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

นางสาวออมสิน ศิริ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

นางสาวปทิตตา มิลินทจินดา

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานธุรกิจหลักทรัพย์)

นางสาวโฟน สุ่นสวัสดิ์

กรรมการ

หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.วิชญะ เครืองาม

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้