คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTOR

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและการพัฒนาการอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.เปรมวดี ฟองศิริ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับการปฏิบัติงาน

นางสาวออมสิน ศิริ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและการพัฒนาการอย่างยั่งยืน และ กรรมการกำกับการปฏิบัติงาน

นางสาวปทิตตา มิลินทจินดา

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานธุรกิจหลักทรัพย์)

นางสาวโฟน สุ่นสวัสดิ์

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและการพัฒนาการอย่างยั่งยืน

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน

ดร.วิชญะ เครืองาม

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้