วิเคราะห์หลักทรัพย์

คุณภาพของข้อมูลนับเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้การทำธุรกรรมด้านการเงินและการลงทุนประสบความสำเร็จซึ่งข้อมูลที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์จะได้มาจาก การศึกษาค้นคว้าและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ จากแหล่งที่มาซึ่งเชื่อถือได้

ทีมงานวิเคราะห์ของบริษัท มีเครือข่ายข้อมูลที่กว้างขวาง พนักงานยังมีความสัมพันธ์อันดีและมีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน และธุรกิจภาคเอกชนอีกหลายสาขา ทำให้ทราบถึงสภาวะการณ์ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มของตลาด สามารถนำความรู้เหล่านั้นมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมะสมและเต็มประสิทธิภาพ

ทีมงานวิเคราะห์ของบริษัท มีการปรับฐานข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งยังจับตาดูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง ของตลาดจึงทำให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์จากการลงทุนได้อย่างแม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้