แจ้งสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

27/05/21


ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมานี้

1) หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (238.52 KB) ดาวน์โหลด
2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (แยกออกจากเล่ม) (238.52 KB) ดาวน์โหลด
3) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (238.52 KB) ดาวน์โหลด
4) แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (238.52 KB) ดาวน์โหลด
5) ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (238.52 KB) ดาวน์โหลด
6) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (238.52 KB) ดาวน์โหลด
7) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ (เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น) (238.52 KB) ดาวน์โหลด

ข่าวอัพเดทล่าสุด


Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้