แจ้งสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

03/05/22


ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ของบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,439,671,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยเสนอขายในอัตราส่วนการซื้อ ที่จำนวน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,439,671,222 บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสำหรับการเสนอขาย ในระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ)

BYD - หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2565 (238.52 KB) ดาวน์โหลด
BYD - ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2565 (238.52 KB) ดาวน์โหลด

ข่าวอัพเดทล่าสุด


Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้