บล. บียอนด์ “BYD” จับมือ CIBA DPU-ตลาดหลักทรัพย์ พัฒนานักเทรดหุ้น ผ่านเวทีแข่งขัน

11/01/2023บล. บียอนด์ “BYD จับมือ CIBA DPU-ตลาดหลักทรัพย์ พัฒนานักเทรดหุ้น ผ่านเวทีแข่งขัน

 

 “การเทรดหุ้น” ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก และมีข้อดีหลากหลาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้มีความรู้ด้านนี้ เป็นการลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลกำไรได้อย่างรวดเร็ว ทว่าด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี ระบบในการเทรดหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ผู้เทรดหุ้น หรือนักการเงิน นักลงทุนต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และเพิ่มเติมประสบการณ์ในการเรียนรู้การเทรดหุ้นรูปแบบใหม่ๆ

     “โครงการความร่วมมือจัดตั้งและขับเคลื่อนการฝึกปฏิบัติซื้อขายหลักทรัพย์” ที่ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการเงินการลงทุน ผ่านโครงการอบรม และโครงการแข่งขัน Trade หุ้น รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ อันนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร เพิ่มศักยภาพนักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้านการเงินและการลงทุน ผ่านโครงการสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัย CIBA DPU  เล่าว่า CIBA DPU  ได้มีโครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง DPU กับ BYD ภายใต้การสนับสนุนเรื่องรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้การเทรดหุ้น และมีความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติ

     “ระบบการเรียนการสอน มีการฝึกการเทรดหุ้นในรูปแบบการจำลอง ซึ่งอาจจะมีเครื่องมือ หรือระบบการเทรดหุ้นสมัยใหม่ๆ ที่นักศึกษาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ แต่เมื่อเขาได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการที่ทาง CIBA ร่วมกับบริษัท บียอนด์ และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากการฝึกอบรม ลองเทรดหุ้นจริงๆ แล้ว ทางโครงการยังได้มอบเงินและให้นักศึกษาได้ลองเทรดหุ้นจากตลาดจริงๆ โดยใครเทรดหุ้นได้กำไรสูงสุด ก็จะมีเงินสดในบัญชีของนักศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดในการเทรดหุ้นและเรียนรู้จริงๆ” ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

     จากการเรียนรู้ในชั้นเรียนสู่ประสบการณ์ ผ่านโครงการที่ทำให้นักศึกษาได้ศึกษาเรื่องตลาดทุน ตลาดเงิน พฤติกรรมของหุ้น ได้ฝึกทักษะในการวิเคราะห์กราฟราคา ในการประเมินจังหวะในการซื้อขายในระยะสั้น เป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์จริง เป็นการเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาได้

ขณะที่ในส่วนของคณาจารย์มหาวิทยาลัย การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาครัฐ หน่วยงานภายนอก จะทำให้ได้เรียนรู้เครื่องมือสมัยใหม่  และระบบการเทรดหุ้นใหม่ๆ เพราะในการแข่งขันจะมีคณาจารย์หลักสูตรการเงิน การบัญชี  และทำงานร่วมกับทีมงานของบริษัทคอยให้คำแนะนำ ดูแลการจัดการแข่งขันให้แก่นักศึกษา ทำให้คณาจารย์ได้รับประสบการณ์ มาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน มีทักษะทางวิชาการ ทักษะในเชิงปฏิบัติ รวมถึงจุดประกายให้อาจารย์เกิดโปรเจคใหม่ๆ อีกด้วย

     “การเรียนในชั้นเรียนจะเน้นการเรียนรู้ด้านวิชาการควบคู่การปฏิบัติ แต่การได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ร่วมกับภาคเอกชน จะทำให้นักศึกษาได้มีทักษะการทำงานจริง การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะต่อให้มีการฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาแต่ก็ไม่ได้เป็นการเพิ่มทักษะการทำงานที่ให้เขาได้เห็นโลกของการทำงานจริงๆ ยิ่งในขณะนี้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเทรดมีมากมายให้ได้เรียนรู้  นักศึกษาได้เข้าถึงเทคโนโลยี  นวัตกรรมใหม่ๆ และการเป็นนักการเงิน นักการลงทุนที่ดีจะทำให้มีกำไรต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ต้องรู้ซอฟต์แวร์ ระบบต่างๆ โดยหลังจากนี้ทาง CIBA จะร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดทำโครงการต่างๆ”ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

ขณะที่น้องซัน นายปรานกฤษฎา เพทัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ เอกการเงิน การลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันเทรดหุ้นครั้งนี้ เล่าว่าเขารู้สึกดีใจมากที่ชนะการแข่งขันครั้งนี้ เพราะเป็นการแข่งขันครั้งแรกและเป็นการเทรดหุ้นครั้งแรกในชีวิตของเขา ซึ่งสิ่งที่ทำให้เขาชนะน่าจะเกิดจากความโชคดีผสมผสานกับการศึกษา การอบรมกับทางบริษัท บียอนด์ ที่ได้มีการอบรมการเทรดหุ้นระบบใหม่ๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ

     “ปกติการเรียนในชั้นเรียนก็ได้มีการจำลองฝึกการเทรดหุ้นอยู่แล้ว แต่การได้เทรดหุ้นจริงๆ ที่เราต้องอ่านกราฟหุ้นจริงๆ ได้ศึกษาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ได้มีการแข่งขัน รวมถึงได้ลองเทรดหุ้นในหลายๆ วิธี และช่วงท้ายของการแข่งขัน อาทิตย์สุดท้ายที่ได้มาเจอวิธีเทรดหุ้นที่ไม่เคยลองมาก่อน จึงได้ลอง และดูผล กลับพบว่าทำกำไรได้จำนวนมาก จนเป็นผู้ชนะการแข่งขันครั้งนี้”

     ประสบการณ์เกิดจากการเรียนรู้ และการค้นหา พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ น้องซัน เล่าต่อว่า การเตรียมพร้อมของเขา จะศึกษาคลิปสอนการเทรดหุ้นที่ทางบริษัท บียอนด์ อบรมให้ และก่อนเริ่มการแข่งขันจะดูภาพรวมของเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น การวิเคราะห์ต่างๆ และนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้ หลังตลาดหุ้นปิดในแต่ละวันก็จะนั่งดู นั่งอ่าน ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ วิธีการเทรดหุ้นแบบใหม่

“การแข่งขันมีประโยชน์ต่อคนที่เรียนสายอาชีพนี้อย่างมาก เพราะบางทีการเรียนในชั้นเรียนอาจจะทำให้ไม่ได้เห็นโลกของการทำงานจริงๆ นักเทรดหุ้นต้องมีการศึกษาหลายด้าน และเป็นอาชีพที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ หากมีการศึกษา ตั้งใจและเรียนรู้อย่างดี สามารถช่วยเพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างไร หากใครสนใจอาชีพเทรดหุ้น สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะให้แก่ตนเอง และติดตามข้อมูลข่าวสารตลอด เพื่อจะได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของหุ้นในแต่ละตัว เวลาลงทุนจะมีโอกาสได้กำไรมากกว่าขาดทุน” น้องซัน กล่าว

     ว่ากันว่า การเทรด คือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ เช่น หุ้น, คู่สกุลเงิน (Forex) หรือทองคำ เป็นต้น โดยทั่วไปจะเป็นการซื้อและขายในระยะเวลาที่สั้นมาก ๆ เพื่อสร้างทำกำไรจากส่วนต่างราคาของสินทรัพย์ที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

      “การเทรดหุ้น” จึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ และทุกคนสามารถเป็นนักเทรดหุ้นมืออาชีพได้ หากเข้าใจในหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิค การบริหารเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่สำคัญคือต้องตั้งใจจริงและลงมือทำ

 

ข่าวอัพเดทล่าสุด

บล.บียอนด์ (BYD) ลงนามร่วมจัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอ "CFARM"


โปรโมชัน รับสิทธิ์ซื้อหุ้น IPO


โปรโมชันพิเศษ 5 เดือน 5 สำหรับผู้ลงทุนหน้าใหม่เท่านั้น


บล.บียอนด์ "BYD" ย้ายเข้าสำนักงานใหม่ "OCC" วันนี้เป็นวันแรกCopyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้