ข้อมูลทางการเงิน
FINANCIAL INFORMATION

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งวดงบการเงิน งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม - 2,072.19 1,316.99 757.19
หนี้สินรวม - 1,134.90 533.17 97.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น - 937.29 813.98 659.99
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว - 1,224.25 1,224.25 4,284.87
รายได้รวม 675.70 652.83 209.58 85.14
กำไรสุทธิ -76.90 -85.95 -237.87 -300.61
กำไรต่อหุ้น(บาท) -0.06 -0.07 -0.19 -0.13
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) N.A. -2.06 -14.72 -29.46
ROE(%) N.A. -9.17 -27.17 -40.79
อัตรากำไรสุทธิ(%) -11.38 -13.17 -127.89 -373.03

งบการเงิน

 • งบการเงินปี 2564
  งบการเงินประจำปี 2564

  งบการเงินไตรมาส 3/2564

  งบการเงินไตรมาส 2/2564

  งบการเงินไตรมาส 1/2564

 • งบการเงินปี 2563
  งบการเงินประจำปี 2563

  งบการเงินไตรมาส 3/2563

  งบการเงินไตรมาส 2/2563

  งบการเงินไตรมาส 1/2563

 • งบการเงินปี 2562
  งบการเงินประจำปี 2562

  งบการเงินไตรมาส 3/2562

  งบการเงินไตรมาส 2/2562

  งบการเงินไตรมาส 1/2562

 • งบการเงินปี 2561
  งบการเงินประจำปี 2561

  งบการเงินไตรมาส 3/2561

  งบการเงินไตรมาส 2/2561

  งบการเงินไตรมาส 1/2561

 • งบการเงินปี 2560
  งบการเงินประจำปี 2560

  งบการเงินไตรมาส 3/2560

  งบการเงินไตรมาส 2/2560

  งบการเงินไตรมาส 1/2560

 • งบการเงินปี 2559
  งบการเงินประจำปี 2559

  งบการเงินไตรมาส 3/2559

  งบการเงินไตรมาส 2/2559

  งบการเงินไตรมาส 1/2559

 • งบการเงินปี 2558
  งบการเงินประจำปี 2558

  งบการเงินไตรมาส 3/2558

  งบการเงินไตรมาส 2/2558

  งบการเงินไตรมาส 1/2558ข้อมูลผู้ถือหุ้น
SHAREHOLDER INFORMATION
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท ฺBeyond Securities Public Company Limited.
ชื่อย่อหลักทรัพย์ BYD
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701,1705-1707 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-3456
โทรสาร 0-2659-3457
เว็บไซต์ www.beyondsecurities.co.th
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107536001575
วันที่จดทะเบียน 15/12/2536
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 9,171,763,810.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 7,180,860,725.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ 5.00 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี 1 January - 31 December
ผู้สอบบัญชีอนุญาต

บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด

โครงสร้างผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

ลำดับ ชื่อ สัญชาติ จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของทั้งหมด
1. น.ส. โฟน สุ่นสวัสดิ์ ไทย 187,200,000 13.03%
2. น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ไทย 143,565,831 9.99%
3. น.ส. วรมาศ ศรีวัฒนประภา ไทย 75,183,000 5.23%
4. นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ ไทย 69,488,655 4.84%
5. นาย ธีรพล นพรัมภา ไทย 66,666,666 4.64%
6. นาย ประพล มิลินทจินดา ไทย 63,429,479 4.42%
7. น.ส. จารุนันท์ อัศวดำรงชัย ไทย 48,817,833 3.40%
8. น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา ไทย 47,666,666 3.32%
9. น.ส. ยุวดี วขิรปภา ไทย 41,342,261 2.88%
10. น.ส. ปวิตรา ฉัตรฤทธิชัยกุล ไทย 35,942,360 2.50%
รายงานประจำปี
Annual report


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2561

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2560

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2559

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2558

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2557

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2556

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 (SET 56-1)

ปี 2558 - 2563
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ข่าวสารผู้ถือหุ้น
Shareholder News
08 มิถุนายน
แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AEC-W6 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ
04 มิถุนายน
Public Presentation for three-months periods

Public Presentation for three-months periods

อ่านต่อ
28 พฤษภาคม
กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) กรณีบริษัทขึ้นเครื่องหมาย "C" (Caution)

อ่านต่อ
27 พฤษภาคม
แจ้งสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

อ่านต่อ
29 เมษายน
แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยกเลิกสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปลี่ยนรูปแบบการประชุม เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

อ่านต่อ
22 มีนาคม
Public Presentation for Year2020

Public Presentation for Year2020

อ่านต่อ

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved.