คณะผู้บริหาร
EXECUTIVE COMMITTEE

นายไพสิฐ แก่นจันทน์

ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวออมสิน ศิริ

กรรมการบริหาร

นางสาวปทิตตา มิลินทจินดา

กรรมการบริหาร

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved.