คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTOR

หม่อมราชวงศ์ สมลาภกิติยากร

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ดร.เปรมวดี ฟองศิริ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวปทิตตา มิลินทจินดา

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

นางสาวออมสิน ศิริ

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวโฟน สุ่นสวัสดิ์

กรรมการ ผู้อำนวยการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

กรรมการ

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved.