ตำแหน่งงานที่เปิด รับสมัคร

 • 1
    วิจัยหลักทรัพย์
  2 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  อัพเดทข่าวสารการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อจัดทำบทวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุน
  จัดทำบทวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานและประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ดูแลหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  จัดทำบทวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนรายวัน และรายสัปดาห์
  ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อสิ่งพิมพ์แก่เจ้าหน้าที่การตลาดโดยยึดหลักความถูกต้องหรือเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ
  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ

  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างน้อย1 ปี
  หากมีCISA หรือ CFA จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • 2
    เจ้าหน้าที่การตลาด
  10 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน เพื่อบริหารสินทรัพย์ลูกค้า
  สร้างรายได้ จากการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  
  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน ในฐานะเป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของลูกค้าประเภทรายบุคคล และนิติบุคคลทั่วไป
  ให้คำแนะนำที่ดีและเหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน
  แนะนำและประชาสัมพันธ์ธุรกรรมและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าและนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย
  ประสานงานระหว่างสายงานของตนกับฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า


  คุณสมบัติ

  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้ และรักความก้าวหน้า
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  มี IC Complex 1 (Single License (P1+P2) + Derivatives License (P3)) หรือ IC Complex 2 (Single License (P1+P2))
  หากมีประสบการณ์ทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • 3
    Risk Management
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  1. บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทและสอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

  2. ตรวจสอบรายงานเกินวงเงินประจำวัน (Over Credit line)

  3. ติดตามรายการ Call Margin ,  Call Futures และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อดำเนินการแจ้งลูกค้าให้ลูกค้าทราบและวางหลักประกัน

  4. จัดทำรายงาน OFAR Report

  5. ทบทวนหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ/จำนำเป็นหลักประกันในบัญชี Credit balance

  6. ปรับปรุงข้อมูลหลักทรัพย์ Marginable List ในระบบ SBA

  7. ควบคุมจำนวนหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ/จำนำให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัท

  8. แก้ไขอัตราดอกเบี้ยลูกค้าทุกประเภทบัญชี ในระบบงาน Back office

  9. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดเตรียม ทบทวน และทดสอบแผนสำรองฉุกเฉินความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)

  10. จัดทำรายงานงานการติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ  (RBA- Risk Based Approach)

  11. Run Stock บัญชี Credit Balance เพื่อจัดประเภท  Initial Margin เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาวงเงิน

  12. ติดตามและรายงานกรณีระดับอัตราเงินกองสภาพคล่องสุทธิ (NCR) และเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) อยู่ในระดับ early warning ตามเกณฑ์ที่กำหนด

  13. จัดเตรียมรวบรวมเอกสาร ข้อมูล เพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาวงเงิน

  14. จัดทำรายงานข้อมูลเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร


  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์

  3. มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกับงานในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี

  4. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ได้แก่ MS Office

  5. มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการนำเสนองาน

 • 4
    Internal Audit
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  1.วางแผนการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน และร่วมกำหนดแนวทางการตรวจสอบ

  2.จัดทำรายงานการตรวจสอบ สอบทานข้อมูลต่างๆ และจัดทำรายงานการประชุม บันทึกผลการตรวจสอบในกระดาษทำการ และติดต่อประสานงานกับผู้รับการตรวจสอบ ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลและยืนยันผลการตรวจสอบ

  3.สรุปผลการตรวจสอบ พร้อมสรุปประเด็นการตรวจสอบ วิเคราะห์ สาเหตุ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ

  4.ทบทวนและติดตามงานหน่วยงานผู้รับการตรวจในการปฎิบัติตามข้อเสนอแนะ

  5.ตรวจสอบทุจริต สอบสวน สัมภาษณ์กรณีได้รับเรื่องแจ้งว่าพบความผิดปกติที่ส่อถึงการทุจริตหรือพฤติกรรมที่ทำผิดกฏหมายและกฏบริษัท

  6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในธุรกิจหลักทรัพย์

  3. สามารถใช้ MS Office , Internet ได้เป็นอย่างดี

  4. มีความตั้งใจและมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบต่องานและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

  5. มีใบรับรองผู้ตรวจสอบCIA, CPA , CPIA จะพิจารณาพิเศษ

 • 5
    หัวหน้าฝ่ายการเงิน
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  งานควบคุม  


  ดูแลและบริหารสภาพคล่องของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  วางแผนการออกตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เหมาะสมกับการขยายธุรกิจของบริษัท

  ประมาณการสถานะทางการเงิน และผลกระทบต่อเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัท เพื่อรองรับปริมาณธรุกรรมที่เพิ่มขึ้น เช่นการทำ Big Lot  การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์  การให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ 

  ดูแลการลงทุนในตราสารทางการเงินและเงินให้กู้ยืมของบริษัท

  จัดทำรายงานประจำวัน ได้แก่รายงานสถานะการเงิน รายงานการแยกทรัพย์สินลูกค้า

   

  งานปฎิบัติการ


  บันทึกบัญชีในระบบ SUN ล้างลูกหนี้ เจ้าหนี้  - เงินลงทุนของบริษัท ได้แก่  หน่วยลงทุน, ตั๋วแลกเงิน , ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทรับจริง

  จัดเงินและแยกทรัพย์สินลูกค้า
  จัดทำเอกสารการโอนเงินไปต่างประเทศ (ถ้ามี) กรณีลูกค้าของหลักทรัพย์

  คำนวนดอกเบี้ยค้างรับ/ค้างจ่ายทุกสิ้นเดือน ส่งให้ฝ่ายบัญชี

  กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ประจำวัน/ประจำเดือน


  คุณสมบัติ

  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน , เศรษฐศาสตร์

  มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน โดยเฉพาะธุรกิจหลักทรัพย์  มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

  มีความรู้ตราสารทางการเงิน ได้แก่  ตราสารหนี้  หน่วยลงทุน

  สามารถใช้ MS Office ได้

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved.