ข้อมูลทางการเงิน
FINANCIAL INFORMATION

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งวดงบการเงิน งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม - 2,072.19 1,316.99 757.19
หนี้สินรวม - 1,134.90 533.17 97.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น - 937.29 813.98 659.99
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว - 1,224.25 1,224.25 4,284.87
รายได้รวม 675.70 652.83 209.58 85.14
กำไรสุทธิ -76.90 -85.95 -237.87 -300.61
กำไรต่อหุ้น(บาท) -0.06 -0.07 -0.19 -0.13
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) N.A. -2.06 -14.72 -29.46
ROE(%) N.A. -9.17 -27.17 -40.79
อัตรากำไรสุทธิ(%) -11.38 -13.17 -127.89 -373.03

งบการเงิน

 • งบการเงินปี 2564
  งบการเงินประจำปี 2564

  งบการเงินไตรมาส 3/2564

  งบการเงินไตรมาส 2/2564

  งบการเงินไตรมาส 1/2564

 • งบการเงินปี 2563
  งบการเงินประจำปี 2563

  งบการเงินไตรมาส 3/2563

  งบการเงินไตรมาส 2/2563

  งบการเงินไตรมาส 1/2563

 • งบการเงินปี 2562
  งบการเงินประจำปี 2562

  งบการเงินไตรมาส 3/2562

  งบการเงินไตรมาส 2/2562

  งบการเงินไตรมาส 1/2562

 • งบการเงินปี 2561
  งบการเงินประจำปี 2561

  งบการเงินไตรมาส 3/2561

  งบการเงินไตรมาส 2/2561

  งบการเงินไตรมาส 1/2561

 • งบการเงินปี 2560
  งบการเงินประจำปี 2560

  งบการเงินไตรมาส 3/2560

  งบการเงินไตรมาส 2/2560

  งบการเงินไตรมาส 1/2560

 • งบการเงินปี 2559
  งบการเงินประจำปี 2559

  งบการเงินไตรมาส 3/2559

  งบการเงินไตรมาส 2/2559

  งบการเงินไตรมาส 1/2559

 • งบการเงินปี 2558
  งบการเงินประจำปี 2558

  งบการเงินไตรมาส 3/2558

  งบการเงินไตรมาส 2/2558

  งบการเงินไตรมาส 1/2558ข้อมูลผู้ถือหุ้น
SHAREHOLDER INFORMATION
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท ฺBeyond Securities Public Company Limited.
ชื่อย่อหลักทรัพย์ BYD
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701,1705-1707 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2820-0100
โทรสาร 0-2659-3457
เว็บไซต์ www.beyondsecurities.co.th
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107536001575
วันที่จดทะเบียน 15/12/2536
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 9,171,763,810.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 7,180,860,725.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ 5.00 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี 1 January - 31 December
ผู้สอบบัญชีอนุญาต

บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด

โครงสร้างผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

ลำดับ ชื่อ สัญชาติ จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของทั้งหมด
1. น.ส. โฟน สุ่นสวัสดิ์ ไทย 187,200,000 13.03%
2. น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ไทย 143,565,831 9.99%
3. น.ส. วรมาศ ศรีวัฒนประภา ไทย 75,183,000 5.24%
4. นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ ไทย 69,488,655 4.84%
5. นาย ธีรพล นพรัมภา ไทย 66,666,666 4.64%
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไทย 61,745,196 4.30%
7. นาย ประพล มิลินทจินดา ไทย 57,715,479 4.02%
8. น.ส. จารุนันท์ อัศวดำรงชัย ไทย 48,817,833 3.40%
9. น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา ไทย 47,666,666 3.32%
10. น.ส. ยุวดี วขิรปภา ไทย 41,202,261 2.87%
รายงานประจำปี
Annual report


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2555

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 (SET 56-1)

ปี 2558 - 2563
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ข่าวสารผู้ถือหุ้น
Shareholder News
15 มีนาคม
กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) กรณีบริษัทขึ้นเครื่องหมาย C งวดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ
03 ธันวาคม
แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AEC-W6 ครั้งที่ 1

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (AEC-W6) จำนวน 1,530,311,260 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 30 ธันว

อ่านต่อ
16 พฤศจิกายน
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อ่านต่อ
07 ตุลาคม
หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญ

อ่านต่อ
05 ตุลาคม
หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ (AEC-W6)

อ่านต่อ

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved.