ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

อีกทางเลือกในการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนในพอร์ตการลงทุน

การลงทุนใน SBL

ผู้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตสามารถสร้างประโยชน์ในการลงทุนจากช่วงตลาดขาลง ในขณะที่ผู้ให้ยืมสามารถสร้างผลประโยชน์ จากหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ โดยบริษัทฯ จำทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาให้กับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์

สิทธิประโยชน์
  • ผู้ให้ยืมได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหมือนดิม เช่น เงินปันผล หลักทรัพย์เพิ่มทุน (ยกเว้นสิทธิในการประชุม)
  • ผู้ให้ยืมสามารถยกเลิกสัญญากรให้ยืม โดยการขายหลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้นได้ทันที แม้ว่าหลักทรัพย์จะถูกยืมไปแล้ว
  • ผู้ยืมสามารถนำหลักทรัพย์มาขายในบัญชีเครดิตบาลานซ์หรือบัญชีแคชบาลานซ์ เพื่อทำกำไรจากภาวะตลาดขาลง
Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved.